Jak mierzyć efekty działań media relations?

Mierzenie efektów działań media relations możliwe jest dzięki monitoringowi mediów obejmującemu wszystkie rodzaje nośników informacji – prasę, Internet, radio czy telewizję. Dedykowane temu platformy takie jak Instytut Monitorowania Mediów, Press Service czy NewsPoint są dostawcą rzetelnych informacji na temat wyników kampanii. A wbrew pozorom można je analizować o wiele szerzej niż tylko pod kątem ilości wzmianek w mediach

Skupmy się na najpopularniejszym rodzaju działań media relations – kampanii skierowanej do redakcji prasowych i internetowych. Jak już zostało to wspominane podstawowym wskaźnikiem tego czy kampania jest udana jest ilość publikacji w prasie lub portalach internetowych. Warto jednak zwrócić również uwagę na parametry takie jak: ekwiwalent reklamowy, nakład i zasięg czy wydźwięk publikacji.

EKWIWALENT REKLAMOWY

Ekwiwalent reklamowy (ang. advertising value equivalency), to wskaźnik wyrażający ile należałoby wydać na określoną publikację czy też emisję danego przekazu, gdyby był on reklamą. AVE wskazuje jaką ma wartość – wedle cennika reklamowego redakcji – powierzchnia, jaką zajmuje publikacja. Ekwiwalent reklamowy można analizować na różnym poziomie zaawansowania. Można oszacować go dla całej publikacji, w której znajduje się informacja o firmie czy marce, zweryfikować jaki ekwiwalent reklamowy ma sama informacja o firmie czy marce znajdująca się w publikacji (np. jedna kolumna tekstu) czy też skonfrontować go z wydźwiękiem tekstu – im bardziej będzie pozytywny tym większa wartość publikacji.

NAKŁAD I ZASIĘG

Nakład w przypadku prasy, a zasięg w przypadku portali internetowych pozwala ocenić do jakiej ilości czytelników trafia przekaz. Dane te szacowane są na podstawie danych udostępnianych przez wydawcę danego medium. Nakład oznacza ilość egzemplarzy w jakiej ukazuje się dany tytuł. Zasięg natomiast to uśredniona liczba osób jakie odwiedzają dany portal. Im większy zasięg i nakład, tym większa wartość danej publikacji.

WYDŹWIĘK

Wydźwięk danej publikacji to parametr wskazujący w jaki sposób ukazana jest w tekście informacja o promowanym produkcie, firmie, marce. Oceniany jest on w odniesieniu do konkretnego fragmentu materiału prasowego zawierającego słowa kluczowe dla kampanii. Pozwala on jeszcze precyzyjniej ocenić rzetelność i efekty prowadzonych działań media relations.

Podstawowe parametry dają możliwość oceny realizacji strategicznych celów założonych na etapie planowania kampanii komunikacyjnej. Czytelne ich przedstawianie to dowód na rzetelne prowadzenie kampanii. A jak mogą wyglądać publikacje w ramach media relations? W kolejnym tekście przedstawimy kilka przykładów.

Podziel się na: